ОСНОВНА ДЕЈНОСТ

Компанијата Еликсир-З се занимава со дистрибуција и продажба на материјали за градежништво од земјата и од странство

ЗАИНТЕРЕСИРАНИ СМЕ ЗА СОРАБОТКА СО:

Стоваришта за градежни материјали, градежни фирми, инвеститори, производители на мебел, останати купувачи
Slider